مسعود رضاییی بیاره

مهر چشمان دنا

زندگــــــی زیباست بـــاچشم دل انگـیز دنا

خـــــوش بــه حــال زندگی هنگام پالیز دنا

 

دامن الـــــوان رنگارنـگ  جنـــــگل را ببین !

جـــــلوهها دارد میــــــان جشن گلــریز دنا

 

گُل به گُل صحرا به صحرا چار فصل زندگی

نقش مـــی بندد بــه دامــــــان دلآویــز دنا

 

نشنوی هـــــرگز سرود زنـدگانی را چنین

از لب شیرین  عــــــــــود و رود  لبـــریز دنا  

 

نغمه خوان آید تذرو و سار عاشق بی قرار

سوی مــــوزاران تــــابستـــان و پـــائـیز دنا

 

از فــراز کـوهسار آیــد شمیمی روح بخش

لابـــــلای جامــــهی بـــــاد سحر خیــــز دنا

 

کـــی کنــد چشم تماشا یـــاد گلزار بهشت

فـــــرودینی گـــــر ببینــد روی شولـــیز دنا

 

سهره می خواند غــزل بر شاخسار زندگی

یـــاد بــــادا مـهر چشمـــان دل انــــــگیز دنا